تامین خواسته :

تامین در لغت به معنای ایمن داشتن و خواسته در لغت به معنای موضوع دعواست منظوراز تامین خواسته حفظ کردن خواسته دعواست.

چنانچه طلبکار به دادگاه درخواست داده و دلایلی اقامه نماید که مدیون  برای فرار از دین قصدئفروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

تامین خواسته یکی از تصمیمات دادگاه است که، خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف در می آورد و از نقل و انتقال آن جلوگیری میکند تا طلب خود را وصول کند.

از آنجاکه قرار تامین خواسته از تصمیمات دادگاه است، بنابراین وجود همه ی شرایط اقامه دعوا از جمله اهلیت، ذی نفعی، ذی سمتی و… برای درخواست تامین ضروری است.

اجرای قرار تامین خواسته در اصطلاح حقوقی بدین معنا است که خواهان می تواند از همان ابتدا با بازداشت خواسته ی دعوا، از نقل و انتقال یا جابجا کردن یا مخفی کردن خواسته خود جلوگیری کند تا در صورت صدور حکم علیه خوانده،بتواند خواسته خود را به راحتی به دست آورد.

به طور مثال اگر دارنده چک قصد داشته باشد اموال صادر کننده چک را تامین نماید، ضمن اشاره به تقاضای تامین خواسته معادل بهای خواسته در متن دادخواست می بایست به عنوان خسارت احتمالی مبلغی معادل نظر دادگاه، در صندوق دادگستری تودیع نماید.

موارد و شرایط صدور قرار تامین خواسته

در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی به مواردی اشاره شده است که دادگاه به درخواست خواهان باید قرار
تامین خواسته صادر کند.

مواردی وجود دارد که قرار تامین خواسته بدون گرفتن تامین از خواهان صادر می شود، آن در صورتی است که

1)دعوا مستند به سند رسمی باشد

2)خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد

3) اسناد تجاری واخواست شده مواردی به غیر از موارد فوق، با گرفتن تامین از خواهان انجام می گیرد.

این تامین باید به صورت وجه نقد به صندوق دادگستری واریز گردد.

میزان تامین که باید به صندوق دادگستری سپرده شود، صرحاً مشخص نشده است ولی در دادگاه ها بین 15 تا 20 درصد مبلغ خواسته تعیین می شود و این درصد می توان کمتر یا بیشتر باشد و بستگی به نظر قاضی رسیدگی کننده دارد.

هیچ یک از طرفین نمی تواند نسبت به تصمیم دادگاه درباره ی گرفتن تامین از خواهان و میزان تامین تعیین شده شکایت نماید.

قرار تامین خواسته مستلزم درخواست خواهان است، بنابراین دادگاه درهیچ صورتی نمی تواند بدون درخواست درخواست خواهان، قرار تامین خواسته صادر نماید. درخواست تامین خواسته ممکن است پیش از تقدیم دادخواست، ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا پیش از صدور حکم قطعی مطرح شود. اگر قرارتامین خواسته ضمن اصل دعوا مطرح شود، می توان اجرای آن، قبل از ابلاغ به خوانده، را از دادگاه تقاضا نمود.

درخواست تامین خواسته از دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا رادارد.

اگر در خواست تامین خواسته پس از اقامه دعوا باشد، باید مستقیماً به همان دادگاهی داده شود که دعوا در آن اقامه شده است.

اگردادگاه پس از بررسی درخواست تامین خواسته و دلایل ابرازی هر یک از شروط صدور قرار تامین خواسته را اجراز ننماید، قرار رد دادخواست را صادر می نماید. قرار رد دادخواست تامین خواسته قابلاعتراض نمی باشد. پس از ابلاغ قرار تامین خواسته، طرف مقابل می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اقدام به اعتراض به قرار تامین خواسته کند. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن، تعیین تکلیف می نماید.

در صورتی
که دادگاه اعتراض را رد و قرار تامین خواسته را تایید نماید،قرار تا صدور حکم قطعی معتبر و آثار آن به جا می ماند.

در صورتی که خواهان در دعوایی که خواسته آن تامین شده با شکست روبرو شود،خسارات ناشی از بازداشت اموال را باید تحمل کند.خوانده می تواند ظرف 20 روز پس از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرارتامین خواسته به او وارد شده است را از دادگاه صادر کننده ی قرار تامین خواسته مطالبه نماید.

مراحل شکل گیری تامین خواسته

در شکل گیری تامین خواسته، خواهان می تواند متناسب با مبلغ بدهی یا دینی که نسبت به مدیون دارد اقدام به معرفی اموال منقول و یا غیر منقول او نماید، که بعد از این معرفی اموال، در صورت عدم توجه مدیون به بدهی دائن، خواهان می تواند دادخواست توقیف اموال مدیون را از مرجع مربوطه خواستار شود که در صورت فروش و به مزایده گذاشتن این اموال، نباید از مستثنیات دین،مدیون غافل شد. علت وجود تامین خواسته تامین خواسته تضمینی است که خواهان در ضمن طرح دعوی خود و یا بعد و یا قبل از آن برای ممانعت از تضییع حق و حقوق خود به مراجع مربوطه می دهد، که مرجع رسیدگی کننده با وجود شرایط قانونی مکلف به صدور آن می باشد عوامل موثر در تعیین میزان تامین خواسته

  • خواهان باید میزان و اهمیت خواسته دعوی خود را در نظر بگیرد.

  • ارزش و اعتبار ادله ابرازی که خواهان برای تامین خواسته ی خود در نظر دارد.

  • توجه به مدت زمان تقریبی توقیف مال و نوع مال بازداشت شده.

  • در تعیین میزان خواسته باید به میزان خسارت احتمالی که ممکن است به خوانده وارد شود توجه شود.

اخذ تامین از خواهان

بر اساس موارد 225 و 232 قانون آیین دادرسی مدنی، دفتر دادگاه مکلف است با وصول درخواست تامین خواسته، فوراً، آن را به نظر دادگاه برساند و دادگاه، بدون اخطار به طرف؛ دلایل متقاضی را مورد رسیدگی قرار دهد، به صدور قرار تامین خواسته، رد درخواست یا تعیین تامین اقدام نماید. اگر شرط اساسی پذیرش درخواست تامین خواسته محقق باشد، دادگاه نسبت به صدور قرار تامین خواسته اقدام می نماید و چنانچه شرط اساسی پذیرش درخواست تامین خواسته وجود نداشته باشد، درخواست صدور قرار تامین خواسته، مردود می گردد

tamin khasteh-adlsan

 

 

نوع تامین در تامین خواسته

تامین، در تامین خواسته می تواند مال منقول
یا غیر منقول باشد، اگر مال معرفی شده غیر منقول باشد،
مدیر اجرایی شرحی به دایره اجرای ثبت محل
نوشته، توقیف مال را درخواست می کند، دایره ی
اجرایی در صورتی که مال متعلق به بهدکار بوده و به صبت
رسیده باشد، فوراً مراتب را در دفتر املاک و در صورتی که به صبت
نرسیده باشد، در دفتر املاک بازداشتی قید و آن را به دفتر
اجرای دادگستری اعلام می کند. اگر انجام توقیف کلا مقدور
نباشد، خواهان باید مال دیگری را از خوانده پیدا کرده و
معرفی نماید تا توقیف شود. بر اساس ماده 127 قانون
آیین دادرسی مدنی، خواهان می تواند از محصولات
املاک و باغ های خوانده توقیف نماید؛ اما به صراحت اعلام نموده
به مقدار دو سوم سهم خوانده می توان توقیف کرد. محصولاتی که در
معرض خراب شدن باشند، فورا ارزیابی و بدون رعایت تشریفات
با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل از آن در حساب سپرده
دادگستری تودیع می گردد
.

تامین خواسته در اسناد تجاری

سند تجاری، حد وسط اسناد رسمی و عادی می
باشد. به عبارت دیگر، سند تجاری از حیث برخورداری از
امتیازات قانونی حد فاصل سند رسمی و سند عادی می
باشد. چون اسناد تجاری خارج از شمول تعریف سند رسمی می
باشد، به ناچار سند عادی تلقی می گردد، اما
مزایایی نسبت به اسناد عادی دارد. برخی از
این مزایا عبارت اند از
:1)مسئولیت تضامنی امضاکنندگان.2)
مرور زمان اختصاصی.3)قابلیت وا خواست 4)مسئولیت
کیفری در مورد چک و لازم الاجرا بودن آن5)امتیاز در تامین
خواسته بدون تودیع زیان احتمالی طرف

به طور مثال در مطالبه وجه مستند به سند تجاری در ثورت اجتماع
کلیه شرایط قانونی خواهان برای اخذ تامین خواسته و
توقیف اموال بدهکار نیازمند تودیع خسارت احتمالی
نیست و این امتیاز بزرگ است که اسناد رسمی و اسناد
تجاری واخواست شده از آن برخوردار هستند
.

تامین خواسته در مورد چک و سفته

در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا
برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و
دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی تواند برای تامین
خسارات احتمالی خود تقاضای صدور تامین خواسته کند
.

موارد لغو قرار تامین خواسته

قرار تامین خواسته در موارد زیر می تواند لغو
گردد
:1)برطرف
شدن علتی که باعث تضییع و تفریط مال مورد تامین
خواسته بوده است
.2)عدم
اعتراض به تامین خواسته توسط خوانده ظرف مدت ده روز3)استرداد شدن
دعوای تامین خواسته توسط خواهان

اعتراض به قرار تامین خواسته

بر اساس ماده ی ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده حق دارد
ظرف ده روز به قرار تامین خواسته اعتراض نماید. دادگاه در اولین
جلسه به اعتراض به قرار تامین خواسته رسیدگی نموده و نسبت به
اعتراض به قرار تامین خواسته، تعیین تکلیف می
نماید
.

زمان اجرای تامین خواسته

زمان اجرای تامین خواسته، بلافاصله پس از صدور قرار
تامین خواسته آغاز می شود، و این اجراییه حتی
می تواند قبل از اطلاع رسانی به متهم و یا شاکی باشد.
البته اگر مورد توقیفی برای تامین خواسته وجه نقد باشد
اجرای این توقیف می تواند بدون رعایت مستثنیات
دین باشد. اما در کل زمان اجرای تامین خواسته می تواند در
سه مرحله انجام بگیرد
:

قبل از اتمام مهلت اعتراض به قرار تامین خواسته

پس از صدور قرار تامین خواسته، خوانده می تواند بنا به
قانون آیین دادرسی مدنی، در امور حقوقی ظرف ده روز
اعتراض خود را نسبت به قرار تامین خواسته به مرجع صادر کننده ی
تامین ابلاغ نماید، در حالی که این تعیین وقت
اعتراض در امور کیفری، برای افراد مقیم ایران ده
روز و برای افرادی ایرانی مقیم خارج سی روز
پس از ابلاغ قرار تامین خواسته می باشد
.

قبل از قطعیت حکم و پس از قطعیت قرار تامین
خواسته

در این مورد مدیون می تواند پس از قطعیت
یافتن صدور قرار تامین خواسته و قبل از قطعی شدن حکم، اعتراض خود
را در خصوص اموالی که جز مستثنیات دین می باشد، را به
مرجع صدور قرار تامین خواسته تسلیم نماید. برای مثال
توقیف ابزار و آلات کسب و کار فرد مدیون می تواند حتی با
اتمام مهلت اعتراض به تامین خواسته، رفع توقیف شوند
.

اجرای تامین خواسته پس از قطعیت یافتن
حکم

اگر رای دادگاه به نفع شاکی و یا خواهان صادر و
به وصف قطعیت برسد و پس از ابلاغ اجراییه و قبل از اتمام مهلت
ده روزه آن، شخص محکوم له می تواند طبق تبصره ی یک ماده ی
35 قانون اجرای احکام مدنی، اقدام به معرفی اموال محکوم
علیه، برای تامین خواسته ی خود (محکوم له) نماید
.

صدور قرار تامین خواسته در امور کیفری

هر چند صدور قرار تامین خواسته در دعاوی
کیفری برخلاف دعاوی حقوقی، قبل از طرح شکایت
کیفری ممکن نمی باشد اما درخواست تامین خواسته مبنی
بر ضرر و زیان ناشی از جرم همانند دعوی حقوقی در ضمن
تقدیم شکایت و در جریان دادرسی، با تقاضای
شاکی در صورت مستند و مستدل بودن درخواست او بدون نیاز به پرداخت
هزینه دادرسی و تودیع خسارت احتمالی به صندوق
دادگستری، قابلیت صدور قرار تامین وجود دارد
.

اعتراض به تامین خواسته در مهریه

چنانچه زوجه تقاضای صدور قرار تامین خواسته به
میزان مندرج در عقدنامه نماید دادگاه باید نسبت به اصل
مهریه که در عقدنامه ذکر شده است قرار تامین خواسته بدون خسارت
احتمالی را صادر نماید و در مورد مازاد آن، دادگاه باید قرار
تامین خواسته را به همراه خسارت احتمالی صادر کند چرا که چون
مهریه به نرخ روز محاسبه می شود ممکن است خواهان در محاسبه ی
مقدار مازاد آن دچار اشتباه شده باشد، حال اگر خوانده نسبت به این
تامین خواسته اعتراضی داشته باشد می تواند اعتراض خود را در
طی مهلت داده شده، به دادگاهی که در حال رسیدگی به دعوی
است تسلیم نماید .

 

دستور موقت

درخواست دستور موقت دراموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد،دادگاه به‌درخواست ذي‌نفع مطابق موارد زير دستور موقت صادر مي‌نمايد ، تشخيص فوري بودن موضوع درخواست با دادگاهي مي‌باشد كه صلاحيت رسيدگي به‌درخواست را دارد، دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امري باشد و درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل دعاوي غيرمالي است، درخواست دستور موقت ممكن است كتبي يا شفاهي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي درخواست‌كننده ‌مي‌رسد.

مرجع صدور دستور موقت

چنانچه اصل دعوا
در دادگاهي مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت نیز  همان دادگاه خواهد بود و درغيراين‌صورتمرجع‌درخواست، دادگاهي مي‌باشد كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد و هرگاه موضوع
درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهي غير از دادگاههاي يادشده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن‌ دادگاه به‌ عمل مي‌آيد، اگرچه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را نداشته باشد.

 ‌رسیدگی به درخواست دستور موقت

‌دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي‌شود از خواهان
تأمين مناسبي اخذ نمايد که دراين‌صورت ‌صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمين مي‌باشد و براي رسيدگي به امور فوري، دادگاه روز و ساعت مناسبي را تعيين و طرفين را به‌دادگاه دعوت مي‌نمايد ، درمواردي‌كه فوريت كاراقتضاء‌ كند مي‌توان بدون تعيين وقت و دعوت ازطرفين و حتي در اوقات تعطيل و يا در غير محل دادگاه به امور ياد شده رسيدگي نمود، پس از صدور دستور موقت در صورتي‌كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست‌كننده بايد حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ صدور‌دستور، به منظور اثبات دعواي خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم و گواهي آن را به دادگاهي كه دستور موقت صادر كرده تسليم‌نمايد. در غير اين‌صورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد كرد ، دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به‌ فوريت كار، دادگاه مي‌تواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ اجراء شود و دستور موقت دادگاه به هيچ‌وجه تأثيري در اصل دعوا نخواهد داشت ، اجراي دستور موقت مستلزم تأييد رئيس حوزه قضايي مي‌باشد ، درخصوص تأمين اخذ شده از متقاضي دستور موقت يا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي نهايي، براي مطالبه ‌ خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمين رفع توقيف خواهد شد. 

 اعتراض و تجدیدنظر خواهی از دستور موقت

قبول يا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجديدنظر و فرجام نيست ، لكن متقاضي مي‌تواند ضمن تقاضاي‌تجديدنظر به‌اصل رأي نسبت به آن نيز اعتراض و درخواست رسيدگي نمايد ولي در هرحال رد يا قبول درخواست دستور موقت قابل رسيدگي فرجامي‌نيست.

dastor movaghat1-ayandehnegar
dastor movaghat-ayandehnegar

 

خسارت ناشی از اجرای دستور موقت و رفع توقیف از
مال مورد تأمین

در صورتیکه
قبلاً اقامه دعوی نشده باشد و یا در صورت اقامه دعوا ، ادعای
خواهان رد شود ، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در
اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد و در خصوص تأمین أخذ شده از
متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن ، چناچه ظرف یک ماه از
تاریخ ابلاغ رأی نهایی ، برای مطالبه خسارت طرح
دعوا نشود ، به دستور دادگاه ، از مال مورد تآمین رفع توقیف خواهد شد.

موارد رفع اثر از دستور موقت

درصورتي كه طرف
دعوا تأميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه درصورت مصلحت از
دستور موقت رفع اثر‌خواهد نمود
.

هرگاه جهتي كه
موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه دستور را لغو خواهد نمود

. درصورتي
كه قبلاً اقامه دعوا نشده باشد و يا درصورت اقامه دعوا، ادعاي خواهان رد شود

دستور موقت در قانون حمایت خانواده

در قانون
حمایت خانواده ، قانونگذار شرایط آسان تری را جهت صدور دستور
موقت در نظر گرفته است به طوریکه دادگاه می تواند پیش از اتخاذ
تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در
اموری از قبیل حضانت ، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور
که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون أخذ تأمین ،
دستور موقت صادر کند ، این دستور بدون نیاز به تأیید رییس
حوزه قضایی قابل اجراء است ، چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل
دعوی اتخاذ تصمیم نکند ، دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع
اثر می شود ، مگر آنکه دادگاه مطابق مقررات دوباره دستور موقت صادر کند.

 

ارث مرد چند زنه :

همانطور که می دانیم قانون به مرد این اجازه را داده است که تا 4 زن را به عقد دائم خود درآورد؛ پس هریک از این 4 تا زن در صورت وجود، از اموال شوهر ارث می برند زیرا که عقد آنان دائمی و قانونی بوده است.

ماده 942 قانون مدنی در این مورد می گوید: در صورت تعدد زوجات یک چهارم یا یک هشتم ترکه که تعلق به زوجه دارد بین آنان بالسویه تقسیم می شود .پس اگر دارای 2 زن دائمی باشد، پس از فوت در صورت داشتن فرزند ، یک هشتم اموالش بین زنان وی به صورت مساوی تقسیم می شود.

ers-adlsan-com
chek-adlsancom

چک

چه چک هایی قابل شکایت کیفری نیستند:

چک دارای سررسید(وعده دار)

چک سفید امضاء(تاریخ سفید)

چک سفید امضاء

چکی که در آن یا به صورت توافق جداگانه ای ، مشروط باشد

چک بابت تضمین

چکی که بابت معاملات نامشروع مثل بهره ربوی صادر شده است.

در شکایت چک بلامحل در هر زمانی که صادرکننده چک، وجه چک و خسارات را بپردازد ، رسیدگی کیفری متوقف می شود ودر صورت صدور حکم نیز حکم اجرا نمیشود و اگر در حال اجرا متوقف می شود.

شکایت کیفری چک بلامحل فقط علیه صادر کننده چک قابل تصور است نه ضامن و ظهرنویس.

اگر چک به نمایندگی صادر شود مسئولیت کیفری بر عهده شخص نماینده است مگراینکه ثابت کند عدم پرداخت ناشی از فعل اصیل یا  نماینده بعدی او بوده است که در این صورت ایشان مسئولیت کیفری خواهد داشت.

تفاوت چک بانکی و چک بین بانکی :

بارها برای انجام مبادلات بانکی خود از انواع  چک های بین بانکی استفاده کرده ایم ، اما شاید به درستی ندانیم این چک ها چه کاربردی دارد و تفاوت آنها با یکدیگر چیست . لذا مطالعه  این سطور از این پس شمارا برای انجام امور بانکی تان بیشتر کمک می کند.

چک بین بانکی

چک بین بانکی ، چکی است که طبق در خواست مشتری از سوی بانک به عهده یکی از سایر بانک ها با استفاده از رمز صادر میشود. وجه چک های بین بانکی نقدی قابل پرداخت نبوده و باید به حساب متقاضی در بانک منظور شود  اما نوع دیگر چک بین بانکی که عهده سایر بانک هاست. در صورتی از سوی بانک صادر می گردد که ذینفع در بانک پرداخت کننده وجه دارای شماره حساب باشد.دراینصورتچک مزبوردروجه بانک مورد نظر و جهت واریزبه حساب در خواست شده از سوی متقاضی صادر می گردد.

ابطال چک های بین بانکی

برای ابطال چک های  بین بانکی، بانک مقصد (بانکی که چک در وجه آن صادر شده) باید پشت چک صادر شده را مهر نموده و ذکر نماید که هیچ عملیاتی انجام نشده است تا اقدامات لازم جهت برگشت وجه چک به حساب متقاضی صورت پذیرد.

chek3-adlsancom

چک بانکی

 

چک بانکی، چکی است که طبق درخواست مشتری از سوی بانک در وجه اشخاص حقیقی یا شرکت های حقوقی با استفاده از رمز مخصوص صادر می شود و در تمام شعب بانک قابل نقد کردن است. چک بانکی با امضای صاحب چک برای چک های در وجه اشخاص حقیقی و مهر برای چک های در وجه شرکت های حقوقی در پشت آن معتبر بوده و قابل انتقال به غیر است.

chek2-adlsancom
dirkard1-adlsancom
dirkard-adlsancom

خسارت تاخیر تادیه ( دیرکرد)

شرایط

مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی ، طلبکار می تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تاخر تادیه بدهکار در پرداخت بدهی ، از وی خسارت تاخیر تادیه (دیرکرد) بگیرد اما برای این کار چند شرط وجود دارد:

طلب از نوع رایج (پول) باشد  پس برای مثال ، بابت مواد شیمیایی، محصولات صنعتی، مواد غذایی و … نمی توان دیرکرد گرفت.

طلبکار از بدهکار درخواست نموده باشد که طلب وی را بدهد. بهترین راه برای این کار، ارسال اظهارنامه است همچنین تقدیم دادخواست ، به منزله مطالبه طلب است. از آنجایی که مبدا محاسبه خسارت تاخیر ، زمان درخواست طلب است ، بهتر است هرچه زودتر طلب خود را از بدهکار با ارسال اظهارنامه و نظایر آن درخواست کنید تا بتوانید مبلغ بیشتری را به عنوان دیرکرد دریافت نمایید.

بدهکار توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود را داشته باشد. تاجر ورشکسته ، افراد معسر و … فاقد توانایی مالی تلقی می شوند .

بدهکار یا همان مدیون ، با وجود داشتن توانایی مالی از پرداخت بدهی خویش خودداری کند

toghifkhodro-adlsancom

 

توقیف خودرو

 

چه تخلفاتی موجب توقیف خودرو می شود؟

 

موارد توقیف خودرو طبق قوانین جاری کشور عبارتند از :

تصادف منجر به جرح یا فوت،دستور مقام قضایی، نداشتن بیمه نامه شخص ثالث، عدم پرداخت جریمه ده میلیون ریالی خودرو، در پایان مهلت یکماهه پس از ابلاغ به مالک ،ارتکاب همزمان دو تخلف، هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا، تجاوز از سرعت مجاز(بیش از 50 کیلومتر بر ساعت)، سبقت غیر مجازدر راه های دو طرفه، عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی، حرکت به طور مارپیچ، تجاوز به چپ از محور راه، استفاده از خودرو فاقد پلاک یا پلاک غیرمجاز، مستی یا استفاده از مواد مخدر و روان گردان ، رانندگی با وسیله نقلیه فاقد مدارک و رانندگی بدون داشتن گواهینامه رانندگی.

toghifkhodro1-adlsancom
zamen-adlsancom
zamen1-adlsancom

 

ضمانت

 

عقد ضمانت:

عقدی لازم است یعنی قابل فسخ نیست و نیاز به ایجاب و قبول دارد که بین ضامن و طلبکار صورت میگیرد که ایجاب آن عبارت است از :

ضمنت (ضامن شدم) یا تکلفت (به عهده گرفتم) و تقبلت (تقبل کردم) و مانند آن و اگر به جای این الفاظ بگوید مال تو نزد من است یا بر من است یا آنچه بر اوست بر من است صراحت در ضمانت ندارد و لذا ایجاب با این الفاظ صحیح نیست پس از ایجاب طلبکار قبول می کند و رضایت بدهکار نیاز به تصریح ندارد و فوریت شرط نیست.

رضایت مضمون عنه (مدیون اصلی) :

 رضایت بدهکار نقشی در عقد ضمانت ندارد زیرا رضایت تبرعی (داوطلبانه) صحیح است به اینصورت که اگر کسی داوطلبانه و بدون اینکه بدهکار از او بخواهد ضامن شود و عقد ضمانت را قبول کند صحیح می باشد و بدهکار حق اعتراض ندارد  فقط درنهایت ضامن حق رجوع به بدهکار را نخواهد داشت.

بخشش طلب توسط طلبکار:

 اگر طلبکار طلب خودرا به ضامن ببخشد ، ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد نمی تواند آن مقدار را مطالبه نماید ولی اگر همه آن را یا بخشی از آن را هبه کند یا از باب خمس یا زکات یا صدقات و امثال آن حساب کند ، ضامن می تواند از بدهکار مطالبه نماید.

ثروتمند بودن ضامن و یا علم به فقیر بودن توسط طلبکار :

 ضامن باید ثروتمند باشد (به مقداری که بتواند طلب بدهکار را بدهد) و یا اینکه طلبکار از نداری او آگاه باشد.

برداشت پول از حساب ضامن :

ضامن پس از قبول عقد ضمانت ، فرم قرارداد (وام) را امضاء می کند و با امضای ضامن به طلبکار این اختیار داده میشود که در صورت عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار ، طلبکار بدهی خود را از فیش حقوقی و موجودی حساب ها و سپرده های متعلق به ضامن برداشت نماید. حال با توجه به این شرایط ، اگر ضامنی روزی برای برداشت پول از حساب بانکی خود با حساب خالی مواجه شد

zamen2-adlsancom

مالیات بر ارث

طبقه بندی وراث از نظر مالیات

 

وراث از نظر قانون مالیات های مستقیم به سه طبقه تقسیم می شوند :

وراث طبقه اول عبارت از پدر،مادر،زن،شوهر،اولاد و اولاد اولاد هستند؛ وراث طبقه دوم شامل اجداد،برادر،خواهر و اولاد آنها می شود و سپس وراث طبقه سوم قرار دارد که شامل عمو،عمه ،دایی،خاله و اولاد آنهاست.

اموال مشمول مالیات

اموال مشمول مالیات بر ارث، عبارت از کلیه ماترک واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسرهزینه کفن و دفن در عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی بوده که به شرح زیر مشمول مالیات است :

اگر متوفی یا وراث یا هردو، ایرانی مقیم ایران باشند، کل اموال مشمول مالیات بر ارث متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران نسبت به سهم الارث هریک از ورثه طبق نرخ های مقرر در ماده 20 قانون مالیات های مستقیم و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد ، پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده ، به نرخ 25 درصد مشمول مالیات بر ارث است.

کدام اموال از مالیات بر ارث معاف است؟

در فرآیند مالیات بر ارث ، بخشی از اموال متوفی مشمول مالیات بوده و بخشی نیز معاف از مالیات است که مواد 24 و 25 قانون مالیات های مستقیم ، اموال معاف از مالیات را برشمرده است.

وجوه بازنشستگی، وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت ، مطالبات مربوط به خسارت اخراج ،بازخرید خدمت،مرخصی استحقاقی استفاده نشده، بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گزار یا کارفرما از قبیل :

انواع بیمه های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آن ها حسب مورد که یکجا یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می شود ، معاف از مالیات بر ارث است.

همچنین اموالی که برای وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و دستگاه هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تامین می شود، شهرداری ها و بنیاد ها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری ، مورد وقف یا نذر یا حبس واقع شود ، به شرط  تائید سازمان ها و موسسه های مذکور ، از مالیات بر ارث معاف خواهند بود.

از جمله اموال دیگری که از مالیات بر ارث معاف خواهند بود، اثاث البیت محل سکونت متوفی و نیز اموال شهدای انقلاب اسلامی نسبت به وراث طبقات اول و دوم است. البته تشخیص این موضوع که چه کسی شهید است ، با بنیاد شهید خواهد بود .

یکی از مهمترین مواردی که در بخش مالیات بر ارث توسط قانونگذار مورد اصلاح قرار گرفته ، امکان صدور گواهی پرداخت مالیات برای هریک از اموال متوفی به صورت مجزاست.

 گفتنی است بنا بر قانون، در صوتی که ارزش روز کلیه ماترک متوفی کمتر از دیون محقق متوفی ، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد، اموال و دارایی های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده (17) قانون مالیات ها نخواهد شد و مالیات های پرداختی ماده مذکور با ارایه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت کننده مسترد خواهد شد.

در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه های کفن و دفن باشد، در این صورت ، موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی های موضوع بندهای(1).(2).(3).(4) و ماده (17) قانون مذکور کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مآخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد.   

enhesar1
enhesar

انحصار وراثت
فرآیند انحصار وراثت چگونه است و به چه مدارکی نیاز دارد؟
وقتی شخصی فوت می کند باید مشخص شود چه کسانی از او ارث می برند تا درباره میراث او تعیین تکلیف شود. به این فرآیند که از سوی مراجع قانونی و با تشریفات مشخصی انجام میشود ، انحصار وراثت می گویند .
*صدو گواهی انحصار وراثت، مستلزم ارائه درخواست وراثت متوفی یا دیگر اشخاص ذی نفع به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی است.
*درخواست مذکور باید دربردارنده مشخصات کامل محل سکونت در خواست کننده ، متوفی، تمامی وراث و نسبت به هریک از آنها با متوفی باشد.
*گواهی فوت صادرشده توسط ثبت احوال ، رونوشت برابر با اصل شناسنامه ورثه ، رونوشت برابر اصل سند ازدواج زوجه دایمی متوفی،استشهادیه دال بر منحصر به فرد بودن وراث به اشخاص نامبرده و گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث نیز از جمله مدارکی است که باید به درخواست انحصار وراثت ضمیمه شود.
در مواردی که ارزش اموال متوفی بیشتر از 10 میلیون ریال باشد ، شورای حل اختلاف پس از ملاحظه مدارک و با هزینه متقاضی ، درخواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی آگهی می کند. اگر پس از گذشت یکماه از تاریخ نشر آگهی ، کسی به آن اعتراض نکند، بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث ،گواهی انحصار وراثت صادر میشود. اما در صورت اعتراض پس از تشکیل جلسه ای ، تصمیمات لازم برای رسیدگی به دعاوی گرفته خواهد شد.

سفته چیست :
سندی را که به عنوان سفته امضاء می کنید باید یکسری شرایط ظاهری داشته باشد.
اگر چنانچه شرایط را نداشت نمی توان آن را سفته نامید و فقط سندی عادی است.
شرط اول : کل مبلغ سفته باید به صورت حروف نوشته شده باشد.
شرط دوم : مبلغی که در سفته به عنوان تعهد می آید نباید از مبلغ اسمی سفته بیشتر باشد. مبلغ اسمی سفته همان مبلغی است که روی سفته آمده است.
شرط سوم : تاریخ پرداخت سفته مشخص باشد.
شرط چهارم : شخصی که وجه سفته را می خواهد بگیرد حتما مشخص باشد یا در وجه حامل باشد.

safteh-adlsan-com

سفته های ضمانت حسن انجام کار:
بسیاری از کارفرمایان هنگام عقد قرارداد استخدام نسبت به دریافت سفته بابت عنوان مبهم (حسن انجام کار) اقدام می کنند که بعضا سوالات و مشکلات فراوانی را برای کارجویان ایجاد کرده است.
برای پیش گیری از این مشکلات و سوء استفاده های احتمالی، پیش از تحویل سفته به چند نکته توجه کنید:
حتما در قرارداد پایه همکاری، شماره سفته و مشخصات آن را ذکر کنید.
در قسمتی که می بایست نام گیرنده وجه درج شود ، نام شخصی را که با آن قرارداد بسته اید بنویسید(اگر با شرکت قرارداد بسته اید نام شرکت و اگر با شخص حقیقی (یک نفر) قصد همکاری دارید نام وی درج شود).
حتما در سفته علت صدور آن را ذکر نمایید؛ مثلا بنویسید بابت حسن انجام کار،بابت تضمین قرارداد و … .
رعایت این نکات به ظاهر ساده می تواند به جلوگیری از ایجاد اختلاف و طرح انواع دعاوی کمک شایانی کند .

پشتیبانی

تهران ، میدان رسالت ، خیابان سلمان طرقی ، پلاک 6 ، واحد 6

77446620 021

02122974857

09196488488

09125879123

09127333652

info@adlsan.com

ارتباط با مدیریت
درباره آینده نگر

قوانین آینده نگر

لینک های مهم

دارایی

بیمه 

معاملات فصلی

لیست حقوق 

ارزش افزوده 

اظهارنامه 

کد اقتصادی 

ثبت شرکت 

دفاتر قانونی 

ثبت برند

بررسي اعتبار گواهينامه‌ثبت‌نام